MY HOMELAND
KHARKOV, UKRAINE, 2016


(courtesy of Vasily Krivtsov)


Kharkov Industrial
Kharkov Underground


Monuments, sculptures